PRIVAATSUSTEATIS

Käesolev privaatsusteatis sisaldab teavet Allfilm OÜ (edaspidi Allfilm) poolt läbi viidud isikuandmete kogumisest ja töötlemist filmivõtetele castingu ehk näitlejate värbamise protsessis ning filmivõtete läbiviimisel. Meiepoolne isikuandmete töötlemine vastab isikuandmete kaitset puudutavatele õigusaktidele.

Palume tutvuda järgneva teabega ja kui Teil on küsimusi privaatsusteatise kohta või soovite kasutada mõnda oma õigust, palume võtta meiega ühendust:

Allfilm OÜ, registrikood 10002394

Aadress: Saue 11, Tallinn, 10612

Kontakt: allfilm@allfilm.ee; telefon: +372 672 9070.

 1. milliseid ISIKUandmeid ja MIS EESMÄRKIDEL me kogume ja kasutame?

Allfilm on Teie isikuandmete vastutav töötleja (s.t on isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid).

Allfilm kogub ja töötleb castingu protsessi ja filmivõtete läbiviimise käigus järgmisi andmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • Filmivõtete castingu ja filmivõtete läbiviimiseks vajalikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, vanus, telefoninumber ja e-posti aadress, aadress, pikkus, riiete suurused, kinganumber, juhiloa olemasolu (jah/ei), auto olemasolu (jah/ei), valmisolek võtetel enda autoga sõitma (jah/ei), portreefoto, täispikkuses foto. Andmed on vajalikud castingu protsessi läbiviimiseks, sealhulgas filmivõtete planeerimiseks, filmivõtetel osalemiseks ning Teiega kontakteerumiseks.
 • Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, pangakonto number. Andmed on vajalikud Teiega sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks, samuti lepingute sõlmimise protsessi kiirendamiseks filmivõtete päeval ja lepingu täitmiseks.
 1. Mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Allfilm kogub ja töötleb Teie andmeid EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 6 lõike 1 punktis b nimetatud alusel (isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele).

 1. KELLELE VÕIDAKSE teie andmeID EDASTADA?

Võime edastada teie isikuandmeid meie koostööpartnerile, kes on seotud castingu ja filmivõtete läbiviimsiega. Allfilmi koostööpartnerid saavad juurdepääsu Teie andmetele ulatuses, mis on vajalik casting’u protsessi või filmivõtete läbiviimiseks. Teie isikuandmeid võidakse edastada teistesse riikidesse, mis asuvad Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool. Me hoolitseme selle eest, et meie koostööpartnerid järgiksid saadud andmete konfidentsiaalsust ja isikuandmete kaitse kõrget taset. Kontrollime enne andmete edastamist, et tagatud oleks isikuandmete kaitse piisav tase (näiteks Euroopa Komisjoni konkreetse riigi kohta tehtud piisava kaitse otsus või koostööpartneriga sõlmitud EL-i standardsete andmekaitseklauslid) või teie nõusoleku olemasolu.

 1. kui kaua Allfilm andmeid säilitab?

Allfilm kasutab ja säilitab isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik või lubatud eesmärkidel, milleks andmed on saadud, või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid mitte kauem kui 5 aastat Teie registreerimisest castingu’le.

 1. teie õigused ja kuidas neid kasutada

Võttes ühendust Allfilmiga e-posti aadressil allfilm@allfilm.ee, saate kasutada oma õigusi (ulatuses, milles vastavalt kohalduvatele õigusaktidele ei ole selliste õiguste teostamine piiratud):

 • teabe saamise ja andmetega tutvumise õigus;
 • õigus andmete parandamisele ja kustutamisele;
 • töötlemise piiramine;
 • andmete ülekandmine;
 • nõusoleku tagasivõtmise õigus (juhul, kui töötlemine tugineb teie nõusolekule);
 • vastuväite esitamise õigus.
 1. kaebuse esitamise õigus

Kui Teile tundub, et Teie õigust privaatsusele on rikutud, võite esitada kaebuse oma alalise elukoha järgsesse EL-i järelevalveasutusse. Järelevalveasutuste kontaktandmed leiab järgnevalt lingilt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.